Bài pháp thoại Nhận Thức Về Vô Thường được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 16/04/2017 tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)