Pháp âm Nhiếp Đại Thừa Luận 17 do Thầy Thích Nhất Hạnh giảng ngày 13-02-2000 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông

Nhiếp Đại Thừa Luận 17 – Thích Nhất Hạnh
Đánh giá