Bài pháp thoại Nhiếp Đại Thừa Luận 18 do Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh giảng ngày 17-02-2000 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông

Nhiếp Đại Thừa Luận 18 – Thích Nhất Hạnh
Đánh giá