Pháp âm Nhiếp Đại Thừa Luận 4 do Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh giảng ngày 09/12/1999 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai), trong khóa an cư kiết đông

Nhiếp Đại Thừa Luận 4 – Thích Nhất Hạnh
Đánh giá