Pháp âm Nhiếp Đại Thừa Luận 6 do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 16-12-1999 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông