Bài pháp âm Nhìn Lại Mình do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Linh Sơn buổi chia sẻ phật pháp

Nhìn Lại Mình – Thích Thiện Thuận
Đánh giá