Những nẽo đường của đức Phật Thích Ca 5: TX Kỳ Viên – Nơi Phật Niết Bàn

Tịnh xá Kỳ Viên
Nền tháp tôn giả Vô Não
Nơi đức Phật giảng bài kinh cuối cùng
Nơi Phật nhập Niết Bàn

BÌNH LUẬN