HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: Có năm hạng người hiện hữu (không tốt đẹp) trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 03.07.2019

video

Bài liên quan