HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: “Sự Cho và Phẩm Chất Của Đời Sống” trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 17/10/2020.

http://youtu.be/hhp-qNGHfGg

Bài liên quan