HT. Thích Viên Giác thuyết giảng trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 21/6/2020.

Bài liên quan