HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: “Pháp Kính” trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 21/6/2020.

Bài liên quan