Chương Trình Tu Học Phật Pháp dành cho Đại Chúng – DL: 2020 | PL. 2564 (ngày 07/08/2020)

Chuyên đề: “Đạo đức và lối sống của người Phật tử” do Sư Phụ Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác giảng dạy.

Bài 6: TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ – BỒ ĐỀ TÂM

Bài liên quan