Chương Trình Tu Học Phật Pháp dành cho Đại Chúng – DL: 2020 | PL. 2564
(ngày 14/08/2020)

Chuyên đề: “Đạo đức và lối sống của người Phật tử” do Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác giảng dạy.

Bài 7: MƯỜI HẠNH KHÔNG CẦU CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ (P1)

Bài liên quan