Chương Trình Tu Học Phật Pháp dành cho Đại Chúng – PL. 2564 (ngày 28.06.2020)

Chuyên đề: “Đạo đức và lối sống của người Phật tử” do Sư Phụ Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác giảng dạy.

Bài 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

Bài liên quan