Quay Đầu Hướng Thiện – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 10/12/2017