HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: “Đối Phó Với Đau Đớn Bệnh Tật Và Cái Chết” trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, (ngày 26.11.2019).

Bài liên quan