HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: Hiện Pháp Lạc Trú tại Chùa Hải Quang – Quận Tân Bình, nhân dịp Khánh Tạ Tam Bảo Hoàn Nguyện Ngôi Phạm Vũ, Tưởng Niệm Húy Nhật Ân Sư và Truy Tiến Tiền Hiền Công Đức, ngày 28/8/2019.

Bài liên quan