HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: “Học Hạnh Quan Âm” trong Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm (19.9 Âm lịch) tại Thiền Thất Hương Vân, ngày 17/10/2019.

Bài liên quan