HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: “Kinh Lửa Cháy” trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 15/05/2018

Bài liên quan