HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: Lộ Trình Tâm Của Người Cư Sĩ trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 07.11.2018

video