HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: “Nền Tảng Cho Hạnh Tu Của Người Con Phật” trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 24.09.2018

Bài liên quan