HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: “Người Bạn Đích Thực” trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 13.09.2019

Bài liên quan