HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: “Nhận Ra Những Điềm Lành” trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân.

Bài liên quan