HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: “Nhận Thức Về Kiến Giải Của Bậc Thánh” trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ tại Chùa Giác Ngộ, ngày 1/12/2019.

Bài liên quan