HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: Những Ngọn Lửa Cần Được Thắp Sáng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 21.12.2018

video