HT. Thích Viên chia sẻ đề tài: “Những Phẩm Chất Nền Tảng Của Tâm” trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 10/05/2020.

Bài liên quan