HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: “Niềm Vui Của Sự Buông Xả” trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 14.06.2018

Bài liên quan