HT. Thích Viên Giác đã có đôi lời khuyến khích sự tu tập đối với Đạo Tràng Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 10.12.2019

Bài liên quan