HT. Thích Viên Giác đã có đôi lời khuyến tấn sự tu tập đối với Đạo Tràng Thiền Khí Công trong buổi sinh hoạt tại Thiền Thất Hương Vân, ngày 01.09.2019

Bài liên quan