HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: Nương tựa vào Pháp trong chương trình Lễ Tắm Phật tại Thiền Thất Hương Vân, ngày 12.05.2019

Bài liên quan