HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: “Phẩm Chất Của Người Chân Chính” trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, (ngày 29.09.2019).

Bài liên quan