Phật Pháp Vấn Đáp 27 (The 27th Buddhist Catechism) – Thích Phước Tiến

Thuyết giảng tại chùa Bát Nhã (Santa Ana - Hoa Kỳ), ngày 20/12/2014

Không Tu Mà Tu (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Munster, Đức Quốc, ngày 13-06-2017