Bài pháp thoại Quán Sát Kỹ Trước Khi Nói Làm do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Sanh (TT. Cái Tàu Hạ – H. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 20/03/2108

Bài liên quan