HT. Thích Viên Giác sách tấn Giới Tử Đại Giới Đàn Đạt Đồng tại chùa Tôn Thạnh tỉnh Long An, ngày 13/6/2020.

Bài liên quan