HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: Sự Hơn Kém Của Con Người Phật Tử trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 07.12.2018

Bài liên quan