HT. Thích Viên Giác khuyến khích sự tu tập đối với Đạo Tràng Bát Quan Trai trong ngày tổng kết cuối năm của đạo tràng tại Chùa Từ Tân, ngày 26.12.2019

http://youtu.be/9iKM12-nTfc

Bài liên quan