HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: Thiền Của Phật trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, (ngày 02.12.2017)

Bài liên quan