HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: “Thiền của Phật phần 5” trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 18.12.2017

Bài liên quan