HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: Trừ khử hiềm hận trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 19.04.2019

Bài liên quan