HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: Ý Nghĩa Của Đường Lối Tu Thần Chú trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 31.03.2018

video