Chương Trình Tu Học Phật Pháp dành cho Đại Chúng – PL. 2564 (ngày 10.07.2020)

Chuyên đề: “Đạo đức và lối sống của người Phật tử” do Sư Phụ Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác giảng dạy.

Bài 3: Ý NGHĨA TỤNG, ĐỌC KINH

Bài liên quan