Bài Tụng Phát Nguyện Rộng Lớn

Quảng Đại Phát Nguyện Tụng

Long Thọ Bồ Tát tạo, Tống Thí Hộ Đẳng dịch

Bản Việt dịch của Thích Như Điển

***

Cho đến tất cả loài chúng sanh

Quá, vị, hiện tại đều chẳng hết

Thế nhưng nước Phật thật rộng rãi

Nơi vô biên ấy nhiều khó tả

Lại mỗi hạt bụi là một nước

Nước Phật rộng lớn như bụi vậy

Ở mỗi nơi ấy đều có Phật

Nhiều như cát bụi ta đều lạy

Trần kia gấp bội nơi cõi Phật

Trong ấy Phật Phật con xưng tán

Con hay cúng dường với một lòng

Qua khỏi nhiều kiếp như vi trần

Đảnh lễ chư Phật và chúng hội

Con nơi Tam Bảo thường quy mệnh

Con phải mang đến những hoa quý

Và những đồ tốt để cúng thí

Nếu con đã khởi tất cả tội

Con nay đều phải sám hối hết

Nếu con các tội đều chưa sanh

Tất cả con đều thường xa lánh

Cho đến tất cả phước đức quý

Con ở nơi ấy thường tùy hỷ

Phước nầy hồi hướng đến hữu tình

Cùng Phật, vô thượng Bồ Đề quả

Như Phật ở nơi chánh pháp nói

Nguyện lực kiên cố lại chơn thật

Con thường cúng dường các Thế Tôn

Nguyện con sau cùng được thành Phật

Nguyện con đời đời đủ trí sâu

Thường như Bồ Tát Diệu Cát Tường

Tâm từ rõ khổ cứu thế gian

Nguyện như Bồ Tát Quán Tự Tại

Phổ Hiền từ ái nhìn chúng sanh

Nguyện cùng Phổ Hiền lại chẳng khác

Ý từ lành xem các loại tình

Nguyện con thường như Đức Từ Thị

Bố thí nguyện như kho hư không

Trì giới nguyện như thần thông huệ

Nhẫn nhục tinh tấn hai cửa ấy

Nguyện con thường hay phải siêng năng

Định lực hay nhiếp những tán loạn

Nguyện con được như Kim Cang Thủ

Lành nói Thập Địa các pháp môn

Nói trí nguyện như Kim Cang Tạng

Nơi Phật Thế Tôn lành thỉnh vấn

Nguyện con được như trừ chướng che

Thâm tâm trí tuệ đều kiên cố

Nguyện con thường như kiên cố huệ

Thần thông vô ngại, phương tiện lành

Nguyện con được như Vô Cấu xưng

Lành giúp chúng sanh các căn lành

Hay siêng nguyện như luôn mạnh mẽ

Lành hay nói pháp Ba La Mật

Nguyện con được như Vô Tận Ý

Đầy đủ vô lượng âm thanh hay

Nguyện cùng bậc Diệu Âm chẳng khác

Gần Thiện Tri Thức tâm không chán

Con nguyện đời đời như Thiện Tài

Hư không chẳng ví, pháp hay nói

Nguyện con được như Hư Không Tạng

Đất hay trưởng dưỡng cả cuộc đời

Phổ lợi nguyện như Đức Địa Tạng

Liền trừ tham khổ, lợi chúng sanh

Nguyện cùng Thần Bảo Tạng chẳng khác

Lời phát vô tận diệu pháp bảo

Nguyện con được như Đàm Vô Kiệt

Trí huệ kiên cố lại thường siêng

Nguyện cùng chẳng khác Thường Đế Tôn

Đây là tối thượng các Phật Tử

Tối thắng công đức tụ vô biên

Danh xưng quảng đại lại vô tận

Nguyện con xưng danh cũng như thế

Con nay tán thán công đức Phật

Tối thượng thắng thiện rất rộng rãi

Phổ nguyện thế gian các hữu tình

Ở nơi tối thắng công đức ấy.

  Xem thêm:

 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Bí Mật Bát Danh Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Tâm Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Nguyên Thuận dịch (1) - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Thích Huyền Tôn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đồng Tử Tô Bà Hô Thưa Hỏi - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Nguyên Thuận dịch (2) - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng - Kinh Tạng
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Pháp Nghi Quĩ Niệm Tụng - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Thích Thiện Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Kinh Tạng
 • Kinh Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà-ra-ni - Kinh Tạng
 • Phẩm Nhứt Thiết Như Lai Liên Hoa Nghi Quỹ Đại Mạn Đồ La Kim Cang Đỉnh Hàng Tam Thế Đại Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn - Kinh Tạng