Kinh Bất Tất Định Nhập Định Nhập Ấn

Bất Tất Định Nhập Định Nhập Ấn Kinh

Nguyên Ngụy Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch

Bản Việt dịch của Tuệ Khai

***

Lời Ký Của Người Phiên Dịch

KINH BẤT TẤT ĐỊNH NHẬP ĐỊNH NHẬP ẤN

(Bản phiên dịch chữ hán)

Trí đạo xuất thế cũng gọi là Ấn. Ấn nghĩa kinh này hoặc phải, chẳng phải. Tình riêng có chỉ, chưa cho dùng chung. Tình riêng là gì? Vả nay phải hướng phát tâm tu hành. Chứng được gọi là Nhập. Sức chở có mạnh yếu, có định chẳng định. Đức Thánh nói Định Nhập, nói chẳng Định Nhập. Nói nghĩa như vậy quyết định gọi là Ấn. Nói như vậy nên tên kinh như vậy. Chỗ cốt yếu bí mật ấy chắc chắn có truyền. Ngụy thượng thư lệnh ông Nghi Đồng Cao, biết sâu Phật pháp, ra từ Trung Thiên, phiên dịch kinh điển này, muôn chưa có một. Ông thu thập, tập họp người tại nhà mà phiên dịch.

Samôn Đàm Lâm Cù Đàm Lưu Chi.

Năm Hưng Hòa thứ tư – Nhằm năm sao Lâu Giáng hạ. Tháng Kiến Tuất ngày đầu tháng Giáp Tý – Ngày nhâm ngọ đã viết ra chín ngàn một trăm chín mươi ba chữ như bên trái đây (ý nói ngày đó đã phiên dịch xong bộ kinh Bất Tất Định Nhập Định Nhập Ấn sau đây)

KINH BẤT TẤT ĐỊNH NHẬP ĐỊNH NHẬP ẤN

Tôi nghe như vầy, một thuở đức Thế Tôn trụ ở trong núi Kỳ Xà Quật, tại thành Vương Xá cùng với chúng Tỳ kheo gồm một ngàn hai trăm năm mươi người, sáu mươi ức trăm ngàn nadotha vị Bồ tát mà tên các vị ấy là Văn Thù Sư Lợi đồng tử, Quán Thế Tự Tại đại Bồ tát, Đắc Đại Thế Bồ tát, Dược Vương Bồ tát, Dược Thượng Bồ tát, Thường Lôi Âm Vương Bồ tát… những vị như vậy đứng đầy sáu mươi ức trăm ngàn nadotha Bồ tát. Tất cả các Bồ tát đều được Tịch Tịnh Luận Nghĩa Thần Thông tam muội, dạo trong Thủ Lăng Nghiêm Dũng Phục tam muội, được Thâm Hải Thủy Triều Bất Quá Hạn tam muội, được thọ vị Đà la ni, được Tập Vô Biên Chư Phật Thân Sắc Cứu Cánh Đà la ni. Lúc bấy giờ, ngài Văn Thù Sư Lợi đồng tử bạch đức Phật rằng :

– Thưa đức Thế Tôn! Nguyện xin đức Thế Tôn vì các Bồ tát diễn nói Tất định bất tất định nhập trí pháp môn! Nhờ trí ấn đó nên khiến cho chúng con được biết Bồ tát này tất định, Bồ tát này chẳng tất định, vị này chẳng định Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thoái lui trí đạo Vô thượng!

Đức Phật dạy rằng :

– Này Văn Thù Sư Lợi! Trong số này có năm loại Bồ tát. Những gì là năm? – Một là Bồ tát đi xe dê. Hai là Bồ tát đi xe voi. Ba là Bồ tát đi xe thần thông mặt trời mặt trăng. Bốn là Bồ tát đi xe thần thông Thanh văn. Năm là Bồ tát đi xe thần thông Như Lai. Này Văn Thù Sư Lợi! Như vậy gọi là năm hạng Bồ tát. Này Văn Thù Sư Lợi! Hai hạng Bồ tát đầu là chẳng tất định Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thoái lui trí đạo Vô thượng. Ba hạng Bồ tát sau là Tất định Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, chẳng thoái lui trí đạo Vô thượng.

Ngài Văn Thù Sư Lợi thưa rằng :

– Thưa đức Thế Tôn! Hai hạng Bồ tát nào là chẳng Tất định Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thoái lui trí đạo Vô thượng? Thưa đức Thế Tôn! Ba hạng Bồ tát nào là Tất định Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, chẳng thoái lui đạo trí Vô thượng?

Đức Phật dạy rằng :

– Này Văn Thù Sư Lợi! Bồ tát đi xe dê, Bồ tát đi xe voi, hai hạng Bồ tát này chẳng tất định Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thoái lui đạo trí Vô thượng! Này Văn Thù Sư Lợi! Bồ tát đi xe thần thông mặt trăng, mặt trời, Bồ tát đi xe thần thông Thanh văn, Bồ tát đi xe thần thông Như Lai, ba hạng Bồ tát này là Tất định Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, chẳng thoái lui đạo trí Vô thượng. Này Văn Thù Sư Lợi! Làm sao biết được Bồ tát đi xe dê? Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như có người mà ở một nơi thuộc phương khác cách ngoài những thế giới nhiều bằng số vi trần của năm trăm thế giới Phật. Nơi đó có nhân duyên, có nhân duyên lớn; nơi đó có việc làm, có việc làm lớn, nơi đó có việc quan trọng, có việc quan trọng lớn. Vì những sự kiện đó, muốn đi qua số thế giới nhiều như vi trần như vậy để đến chỗ đó, người này suy nghĩ như vầy : “ Ta cưỡi xe gì mà có thể qua được số thế giới như vậy để đến được chỗ đó?” Người như vậy liền suy nghĩ tiếp : “ Nếu hôm nay ta cưỡi xe dê thì qua được những thế giới như vậy đến với chỗ đó”. Này Văn Thù Sư Lợi! Người đã suy nghĩ như vậy rồi liền cưỡi xe dê ra đi theo con đường đến đó. Trải qua thời gian lâu dài, đi tới được một trăm do tuần, một cơn gió lớn khởi lên thổi khiến người đó quay trở lại tám mươi do tuần. Này Văn Thù Sư Lợi! Ý ông thế nào? Người cưỡi xe dê đó như vậy có thể qua những thế giới đó, đến nơi chăng? Như trải qua một kiếp hoặc một trăm kiếp, hoặc một ngàn kiếp, ức trăm ngàn kiếp, hoặc chẳng thể nói chẳng thể nói kiếp, người đó có thể qua khỏi một thế giới chăng?

Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp rằng :

– Thưa đức Thế Tôn! Người đó, nào có thể qua được một thế giới thì không có điều đó. Người cưỡi xe dê đó như vậy, nếu trải qua một kiếp hoặc một trăm kiếp, hoặc một ngàn kiếp, ức trăm ngàn kiếp, hoặc chẳng thể nói chẳng thể nói kiếp, nếu có thể qua được một thế giới thì không có điều đó.

Đức Phật dạy rằng :

– Đúng vậy! Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác rồi mà cùng với người Thanh văn thừa theo nhau dừng ở, gần gũi người Thanh văn, tập theo người Thanh văn, cung kính cúng dường người Thanh văn, chung làm bạn bè, giao thông tài vật, cùng chung đồng trụ, hoặc tại trong rừng, hoặc tại nhà chùa, hoặc chỗ kinh hành đồng đi một chỗ, đọc Thanh văn thừa, tụng Thanh văn thừa, nghĩ Thanh văn thừa, tin Thanh văn thừa. Lại dạy người khác đọc tụng nghĩ tin Thanh văn thừa. Người như vậy trụ ở Thanh văn thừa, nhiếp lấy Thanh văn thừa gieo trồng hạnh căn lành, bị Thanh văn dẫn dắt nên bị độn trí, thoái lui đạo trí Vô thượng. Như vậy Bồ tát tu tâm Bồ đề, tuệ căn, tuệ nhãn mà sau lại trụ ở trí Thanh văn gieo trồng hạnh căn lành thì trở lại ngu độn, phá hoại, chẳng thành. Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như có người, hoặc bệnh hoạn về mắt, hoặc mắt bị mờ. Người như vậy vì muốn mở mắt nên trải một tháng trị liệu siêng năng chẳng ngưng nghỉ, qua khỏi một tháng rồi thì mắt mở được chút ít. Người bệnh đó có kẻ oán ghét luôn rình dịp thuận tiện lấy tiêu bột (bột cây lá lốt) bỏ vào mắt khiến cho mắt người đó trở nên tối tăm, khép lại, chẳng được mở sáng. Đúng vậy! Đúng vậy! Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu Bồ tát đó tu tâm Bồ tát, tuệ căn, tuệ nhãn mà về sau lại trụ ở trí Thanh văn gieo trồng hạnh căn lành thì trở lại ngu độn, phá hoại, chẳng thành. Này Văn Thù Sư Lợi! Đây là điều mà Bồ tát đi xe dê nên biết. Này Văn Thù Sư Lợi! Làm sao biết được Bồ tát đi xe voi? Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như có người mù ở một nơi cách bên ngoài thế giới nhiều như vi trần… như vậy. Nơi đó có nhân duyên, có nhân duyên lớn; nơi đó có có việc làm, có việc làm lớn; nơi đó có việc quan trọng, có việc quan trọng lớn. Vì những việc đó nên muốn đi qua số vi trần thế giới như vậy để đến chỗ đó, người ấy suy nghĩ như vầy : “ Ta cưỡi xe gì mà có thể được qua số thế giới như vậy để đến chỗ đó?” Người như vậy liền suy nghĩ tiếp : “ Nếu ta nay cưỡi xe voi tám phần tương ứng thì được qua những thế giới như vậy để đến chỗ đó”. Này Văn Thù Sư Lợi! Người như vậy đã suy nghĩ rồi liền cưỡi xe voi tám phần tương ứng ra đi theo con đường đó, đi luôn một trăm năm được hai ngàn do tuần, một trận gió lớn nổi lên thổi mạnh khiến cho quay về trở lại một ngàn do tuần. Này Văn Thù Sư Lợi! Ý ông thế nào? Người như vậy cưỡi xe voi đó, có thể qua được một thế giới chăng? Nếu trải qua một kiếp, hoặc một trăm kiếp, hoặc một ngàn kiếp, ức trăm ngàn kiếp, hoặc chẳng thể nói chẳng thể nói kiếp… người đó có thể qua được một thế giới chăng?

Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp rằng :

– Thưa đức Thế Tôn! Người đó nếu có thể qua được một thế giới thì điều đó không có! Người như vậy cưỡi xe voi đó, nếu trải qua một kiếp hoặc một trăm kiếp, hoặc một ngàn kiếp, ức trăm ngàn kiếp, hoặc chẳng thể nói chẳng thể nói kiếp mà có thể được qua một thế giới thì không có điều này!

Đức Phật dạy rằng :

– Đúng vậy! Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác rồi mà theo người Thanh văn thừa dừng ở gần gũi người Thanh văn, học tập người Thanh văn, cùng làm bạn bè, cùng chung đồng ở, hoặc tại trong rừng, hoặc tại nhà chùa, hoặc tại chỗ kinh hành đồng đi một nơi, đọc Thanh văn thừa, tụng Thanh văn thừa, nghĩ Thanh văn thừa, tin Thanh văn thừa, lại dạy người khác đọc tụng, nghĩ tin Thanh văn thừa. Người như vậy trụ ở trí Thanh văn, nhiếp lấy Thanh văn thừa gieo trồng hạnh căn lành, bị Thanh văn dẫn dắt nên bị độn trí, thoái lui đạo trí Vô thượng. Như vậy Bồ tát tu tâm Bồ đề, gieo trồng hạnh căn lành, an trụ ở Đại thừa mà sau lại trụ ở trí Thanh văn gieo trồng hạnh căn lành thì trở lại ngu độn, phá hoại chẳng thành. Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như cây lớn rộng một ngàn do tuần trôi trong biển cả. Ở trong biển cả, nó cứu tế chúng sinh. Có quỉ Dạ xoa đi trên không vớt ra đặt trên đất liền, ràng buộc lên trên khối sắt lớn năm trăm do tuần. Này Văn Thù Sư Lợi! Ý ông thế nào? Như vậy, cây lớn thả xuống nước biển cả đó lại có thể trôi được chăng? Lại có thể ở trong biển tế độ chúng sanh chăng?

Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp rằng :

– Chẳng thể được!

Đức Phật dạy rằng :

– Đúng vậy! Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu Bồ tát đó tu tâm Bồ đề gieo trồng hạnh căn lành, tu hành đạo biển trí của Nhất Thiết Trí mà bị dẫn dắt trở lại khiến cho thoái lui thì chẳng thể hướng tới đạo biển lớn trí của Nhất Thiết Trí, chẳng thể cứu vớt tất cả chúng sinh của biển lớn sinh tử. Này Văn Thù Sư Lợi! Đây là điều mà Bồ tát đi xe voi nên biết! Này Văn Thù Sư Lợi! Làm sao biết được Bồ tát đi xe thần thông mặt trăng mặt trời? Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như có người mà ở một nơi cách bên ngoài số thế giới nhiều như vi trần… như vậy. Nơi đó có nhân duyên, có nhân duyên lớn; nơi đó có việc làm, có việc làm lớn; nơi đó có việc quan trọng, có việc quan trọng lớn. Vì những việc đó nên muốn đi qua số vi trần thế giới như vậy để đến chỗ đó, người ấy suy nghĩ như vầy : “ Ta cưỡi xe gì mà có thể qua được số thế giới như vậy để đến chỗ đó?” Người như vậy liền suy nghĩ tiếp : “ Nếu ta nay cưỡi xe thần thông mặt trăng mặt trời là phù hợp đi qua số thế giới như vậy để đến chỗ đó”. Này Văn Thù Sư Lợi! Người như vậy đã suy nghĩ rồi liền cưỡi xe thần thông mặt trời mặt trăng xuất phát đi trên con đường đó. Này Văn Thù Sư Lợi! Ý ông thế nào? Người như vậy cưỡi xe thần thông mặt trăng mặt trời có thể đi qua những thế giới đó đến được chăng?

Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp rằng :

– Thưa đức Thế Tôn! Đi một thời gian lâu thì có thể đến!

Đức Phật dạy rằng :

– Đúng vậy! Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác rồi mà chẳng cùng với tất cả người Thanh văn thừa theo nhau dừng ở, chẳng gần gũi tất cả người Thanh văn thừa, chẳng học tập người Thanh văn thừa, chẳng làm bạn, chẳng trao đổi tài vật, chẳng đồng ở chung, hoặc tại trong rừng, hoặc tại nhà chùa, hoặc chỗ kinh hành chẳng đồng đi một nơi, cũng chẳng đọc tụng pháp Thanh văn thừa, chẳng nghĩ chẳng tin pháp Thanh văn thừa, chẳng dạy người khác đọc tụng, tin, học thậm chí một bài kệ cũng chẳng học tập, chẳng đọc, chẳng tụng. Người đó, nếu đọc thì đọc Đại thừa. Người đó, nếu tụng thì tụng Đại thừa, nếu có điều nói thì nói Đại thừa thậm chí chỉ một bài kệ. Này Văn Thù Sư Lợi! Đây là điều mà Bồ tát đi xe thần thông mặt trăng mặt trời nên biết! Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như có vị vua Đại Ca Lâu La với sức mạnh lớn trai trẻ có thể theo ý niệm mình rời đỉnh núi Tu Di đến chỗ khác. Đúng vậy! Đúng vậy! Này Văn Thù Sư Lợi! Bồ tát đi xe thần thông mặt trăng, mặt trời đem hết thâm tâm, sức lực trai trẻ mạnh mẽ để nghe giới có thể theo tâm niệm của mình, qua lớp lớp thế giới Phật để đến nơi, ở trong vòng chúng hội của các đức Như Lai, thị hiện thân.

Này Văn Thù Sư Lợi! Làm sao biết được Bồ tát đi xe thần thông Thanh văn? Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như có người mà ở một nơi cách bên ngoài một số thế giới nhiều như vi trần… như vậy. Nơi đó có nhân duyên, có nhân duyên lớn; nơi đó có việc làm, có việc làm lớn; nơi đó có việc quan trọng, có việc quan trọng lớn. Vì những việc đó nên muốn đi qua số thế giới nhiều như vi trần như vậy để đến chỗ đó. Người đó suy nghĩ như vầy : “ Cưỡi thần thông gì mà có thể qua được số thế giới như vậy để đến chỗ đó?” Người như vậy liền suy nghĩ tiếp : “ Ta nay nếu cưỡi thần thông Thanh văn thì phù hợp để được qua số thế giới như vậy, đến chỗ đó”. Này Văn Thù Sư Lợi! Người như vậy đã suy nghĩ rồi, liền cưỡi thần thông Thanh văn xuất phát đi theo con đường đó. Này Văn Thù Sư Lợi! Ý ông thế nào? Người như vậy cưỡi thần thông Thanh văn có thể đi qua những thế giới đó để đến nơi không?

Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp rằng :

– Có thể qua!

Đức Phật dạy rằng :

– Đúng vậy! Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác rồi, chẳng cùng với tất cả người Thanh văn thừa theo nhau dừng ở, chẳng gần gũi tất cả người Thanh văn thừa, chẳng học tập tất cả người Thanh văn thừa, chẳng làm bạn bè, chẳng trao tài vật, chẳng đồng tu hành, chẳng chung lời nói, chẳng cùng đồng ở, hoặc tại trong rừng, hoặc tại nhà chùa, hoặc chỗ kinh hành chẳng đồng đi một nơi, chẳng đọc chẳng tụng pháp Thanh văn thừa, chẳng nghĩ chẳng tin pháp Thanh văn thừa, chẳng dạy người khác đọc, chẳng dạy người khác tụng thậm chí một bài kệ, đối với Thanh văn thừa chẳng hưởng ứng nhau đọc tụng, cũng chẳng dạy người khác hưởng ứng. Người đó, nếu đọc thì đọc Đại thừa. Người đó, nếu tụng thì tụng Đại thừa, cũng dạy người khác đọc tụng Đại thừa, nếu có điều gì nói thì cũng nói Đại thừa. Đối với Đại Bồ tát tín giải Đại thừa, người đọc Đại thừa, người tụng Đại thừa, người nhiếp lấy Đại thừa… thì người đó kính trọng, chánh tín, thuận theo tu học, cùng chung hưởng ứng nhau, theo đuổi chẳng bỏ, nương cậy gần gũi đúng như pháp cúng dường, cùng chung làm bạn bè, cùng đồng ở chung, hoặc tại trong rừng, hoặc tại nhà chùa, hoặc chỗ kinh hành cùng chung đồng hành. Đối với người Đại thừa, người nhiếp lấy Đại thừa, người thọ Đại thừa, người trì Đại thừa… người đó kính trọng số một, cúng dường tối thắng. Những đồ cúng dường là ánh sáng đèn, đủ thứ hoa hương, bột thơm, hương xoa, vòng hoa cài tóc đẹp tô điểm thân thể… Người như vậy đọc tụng Đại thừa, lòng vui mừng số một, vì người khác diễn nói, lòng không khinh miệt Bồ tát chưa học mà còn chính diện nói năng, ý trước hỏi thăm, chẳng nói lời độc ác, chẳng nói lời thô bạo thường nói lời êm ái, nói lời tốt đẹp. Người như vậy cho dù gặp nhân duyên mất mạng, thân chết cũng chẳng rời bỏ Đại thừa. Họ thường nhiếp lấy tất cả người hành Đại thừa, người học Đại thừa, người đọc Đại thừa, người tụng Đại thừa, người nhiếp lấy Đại thừa. Họ đúng như sức nhiếp lấy, đúng như pháp nhiếp lấy, đúng như sự chịu đựng của lòng… Người đó như vậy không bị người ghét bỏ, không ai cùng tranh cãi, thường cầu tìm tất cả kinh điển chưa từng nghe, lòng luôn kính trọng người mà mình theo nghe, lòng chẳng khinh miệt Bồ tát chưa học. Đối với lỗi lầm của người khác hoặc thật hay chẳng thật thì chẳng nói, chẳng chê bai, chẳng tìm chỗ sơ hở của người khác, người đó thường siêng năng tu học Từ Bi Hỷ Xả. Này Văn Thù Sư Lợi! Đây là những điều mà Bồ tát đi xe thần thông Thanh văn nên biết.

Này Văn Thù Sư Lợi! Làm sao biết được Bồ tát đi xe thần thông Như Lai? Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như có người mà ở một nơi cách bên ngoài một số thế giới nhiều như vi trần… như vậy. Nơi đó có nhân duyên, có nhân duyên lớn; nơi đó có việc làm, có việc làm lớn; nơi đó có việc quan trọng, có việc quan trọng lớn. Vì những việc đó nên muốn đi qua số vi trần thế giới như vậy để đến chỗ đó, người ấy nghĩ như vầy : “ Cưỡi thần thông gì mà có thể được qua số thế giới như vậy để đến chỗ đó?” Người như vậy liền nghĩ rằng : “ Ta nay nếu cưỡi thần thông Như Lai thì ứng hợp để được qua số thế giới như vậy đến với chỗ đó!”. Này Văn Thù Sư Lợi! Người như vậy đã suy nghĩ rồi liền cưỡi thần thông Như Lai xuất phát đi theo con đường đó. Này Văn Thù Sư Lợi! Ý ông thế nào? Người như vậy cưỡi thần thông Như Lai có thể mau chóng đi qua được số thế giới đó không?

Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp rằng :

– Có thể qua được!

Đức Phật dạy rằng :

– Đúng vậy! Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác rồi mà chẳng cùng với tất cả người Thanh văn thừa theo nhau dừng ở, chẳng gần gũi với tất cả người Thanh văn thừa, chẳng học tập theo tất cả người Thanh văn thừa, chẳng làm bạn bè, chẳng trao đổi của cải, chẳng đồng tu hành, chẳng chung nói năng, chẳng chung đồng ở, hoặc tại trong rừng, hoặc tại nhà chùa, hoặc chỗ kinh hành chẳng đi đồng chỗ, chẳng đọc, chẳng tụng pháp Thanh văn thừa, chẳng nghĩ, chẳng tin pháp Thanh văn thừa, chẳng dạy người khác đọc, chẳng dạy người khác tụng thậm chí chỉ một bài kệ, đối với Thanh văn thừa chẳng hưởng ứng nhau đọc, chẳng hưởng ứng nhau tụng, cũng chẳng dạy người khác. Người đó nếu đọc thì đọc Đại thừa. Người đó nếu tụng thì tụng Đại thừa, cũng dạy người khác đọc tụng Đại thừa, nếu nói thì nói Đại thừa. Người như vậy thì thân, miệng, ý thanh tịnh, giỏi giữ gìn giới pháp, cũng khiến cho người khác tịnh thân miệng ý, khiến người khác trụ ở pháp thiện. Người đó đối với đại Bồ tát tu hành Đại thừa, người đọc Đại thừa, người tụng Đại thừa, người nhiếp Đại thừa.v.v… luôn kính trọng, chánh ý thuận theo tu học, cùng chung hưởng ứng nhau, theo đuổi nhau chẳng rời bỏ, nương nhờ gần gũi đúng như pháp cúng dường, chung làm bằng hữu cùng đồng ở chung. Người đó, hoặc tại trong rừng, hoặc tại nhà chùa, hoặc chỗ kinh hành cùng chung đồng hành, đối với người Đại thừa, người nhiếp Đại thừa, người thọ Đại thừa, người trì Đại thừa thì kính trọng số một, cúng dường tối thắng. Những đồ cúng dường đó là : ánh sáng đèn, đủ thứ hoa hương, bột thơm, hương xoa, vòng hoa cài đầu đẹp đẽ tô điểm thân thể.v.v… Người như vậy đọc tụng Đại thừa dấy lên lòng vui mừng số một, dạy người khác đọc, dạy người khác tụng, lòng chẳng khinh miệt Bồ tát chưa học, đối với Bồ tát khác an trụ khiến học tập, thường nói lời êm ái, nói lời tốt đẹp. Người như vậy cho dù gặp nhân duyên chết thân mất mạng cũng chẳng bỏ Đại thừa, thường nhiếp lấy tất cả người hành Đại thừa, người học Đại thừa, người đọc Đại thừa, người tụng Đại thừa, người nhiếp Đại thừa… Người ấy thường đối với những người đó, kính trọng số một, lòng sinh vui mừng, thiết lễ đại cúng dường và cũng khiến cho người khác tu học như vậy có thâm tâm lớn. Người đó như vậy thì không có người oán ghét, chẳng cùng tranh cãi với ai, thường cầu tất cả kinh điển chưa từng nghe, lòng sâu sắc, lòng ân cần cẩn trọng, lòng tìm cầu số một. Người ấy thường kính trọng người mà mình theo nghe và đối với người đó phát sinh tư tưởng kính là thầy. Người ấy cũng khiến cho người khác tu học như vậy, lòng chẳng khinh miệt Bồ tát chưa học. Đối với lỗi lầm người khác hoặc thật hay chẳng thật, người ấy chẳng nói, chẳng chê bai, chẳng tìm sự sơ hở của người khác, cũng dạy người khác tu học như vậy. Này Văn Thù Sư Lợi! Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất tâm Bồ đề, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất tâm Bồ đề như vậy Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất hạnh Bồ tát, cung thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất hạnh Bồ tát như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất nghiệp Bồ đề, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất nghiệp Bồ đề. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất đạo Bồ tát, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất đạo Bồ tát như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất hết tất cả uy nghi Bồ tát, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất hết tất cả uy nghi của Bồ tát như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất sở thủ của Bồ tát, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất sở thủ (chọn lấy) của Bồ tát như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất hết tất cả phương tiện của Bồ tát, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất hết tất cả phương tiện của Bồ tát như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất ý Bồ tát, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất ý Bồ tát như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất hết hạnh lực hữu vi của Bồ tát, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất hết hạnh lực hữu vi của Bồ tát như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất hết hạnh Như Pháp trụ của Bồ tát, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất hết hạnh Như Pháp trụ của Bồ tát như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất hết từ bi hỷ xả của Bồ tát, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất hết từ bi hỷ xả của Bồ tát như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự Bố thí, cũng dạy người khác Bố thí. Bồ tát như vậy tự chẳng chê bai người khác, cũng dạy người chẳng chê bai người khác. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất hết Phật pháp, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất hết Phật pháp như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh lìa khỏi dục thiện pháp, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh lìa khỏi dục thiện pháp như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát cõi chúng sinh ràng buộc, cũng thường dạy người khác quan sát cõi chúng sinh ràng buộc như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát cõi chúng sinh bệnh lâu dài, cũng thường dạy người khác quan sát cõi chúng sinh bệnh lâu dài như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất hạnh chánh pháp, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất hạnh chánh pháp như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất đầy đủ phước đức trí.v.v…, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất đầy đủ phước đức trí.v.v… như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất hạt giống căn lành Như Lai, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất hạt giống căn lành Như Lai như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh với tất cả sự cô độc, cũng thường dạy người khác quan sát nhữ
ng cõi chúng sinh với tất cả sự cô độc như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh với tất cả sự ngủ mê man, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh với tất cả sự ngủ mê man như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh chủng tính hạ liệt, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh chủng tính hạ liệt như vậy. Bồ tát như vậy luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất niềm tin Đại thừa, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất niềm tin Đại thừa như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất trì giới, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất trì giới như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất sự thuận vào pháp, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất sự thuận vào pháp như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất hạnh vui Nhẫn, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất hạnh vui Nhẫn như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất Xa ma tha Tỳ bà xá na, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất Xa ma tha Tỳ bà xá na như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất hạnh ưa bố thí, điều ngự, trì giới, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất hạnh ưa bố thí, điều ngự, trì giới như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất niệm ý, hành tri túc, tàm quí, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất niệm ý, hành tri túc, tàm quí như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất thứ lớp vào đạo Balamật, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất thứ lớp vào đạo Balamật như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất căn lành của Phật, cũng dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất căn lành của Phật như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất thiện tri thức, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất thiện tri thức như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất hết tất cả chúng sinh lợi ích, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất hết tất cả chúng sinh lợi ích như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất sự tùy thuận của pháp, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất sự tùy thuận của pháp như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất sự tùy thuận của trí, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất sự tùy thuận của trí như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất sự tùy thuận của Nghĩa, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất sự tùy thuận của Nghĩa như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất sự liễu nghĩa của kinh, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất sự liễu nghĩa của kinh như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất bốn chánh cần, cũng dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất bốn chánh cần như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát những cõi chúng sinh mất hạnh lành của lời nói pháp luật chân thật, cũng thường dạy người khác quan sát những cõi chúng sinh mất hạnh lành của lời nói pháp luật chân thật như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát cõi chúng sinh tham, cũng thường dạy người khác quan sát cõi chúng sinh tham như vậy. Bồ tát như vậy luôn luôn tự quan sát tất cả thế giới phổ biến từ tâm, cũng dạy người khác quan sát tất cả thế giới Phổ biến từ tâm như vậy… Đối với những chúng sinh không có chủ, không chỗ về đó, những chúng sinh tất cả cháy rực đó, những chúng sinh tất cả không nhà đó, những chúng sinh tất cả không ai cứu đó, những chúng sinh tất cả vô minh đó… Bồ tát có lòng như vầy : “ Vào lúc nào ta có vì họ làm chủ? Làm chỗ qui y? Làm nhà cửa cho họ? Làm người cứu hộ cho họ? Làm ánh sáng đèn cho họ?” Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như có vị vua Ca Lâu La trai trẻ, nhiều sức mạnh mà tùy lòng nhớ nghĩ đến hy vọng gì thì có thể bay lên đỉnh núi Tu di. Rồi từ nơi ấy vua Ca Lâu La mới hạ xuống, vào trong biển cả, bắt lấy vợ con loài rồng đem lên trên hư không. Đúng vậy! Đúng vậy! Này Văn Thù Sư Lợi! Bồ tát đi xe thần thông Như Lai có thế lực căn lành phước đức lớn thì mau chóng phấn tấn theo đến bất cứ chỗ nào? Chúng hội của Như Lai, tùy lòng muốn đến thì có thể mau chóng đến ngay. Tất cả đường ác, chỗ sinh ra của chúng sinh nghiệp ác, Bồ tát ấy đều có thể đến có thể làm chủ cho họ, làm chỗ qui y, khiến cho họ lìa khỏi các ác, làm nhà cửa cho họ, làm cứu hộ cho họ, làm ánh sáng đèn cho họ… Này Văn Thù Sư Lợi! Đây chính là điều mà Bồ tát đi xe thần thông Như Lai nên biết! Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân dùng áo trời vi diệu, trăm vị ăn nhà trời mà ở trong ngày ngày cúng dường cho những đức Phật Như Lai nhiều như số vi trần của mười phương tất cả thế giới. Mỗi một đức Như Lai ngày ngày được cúng dường như vậy. Người ấy lại đem châu báu chứa đầy trong những thế giới nhiều như cát sông Hằng để cúng dường và cúng dường như vậy cho đến hằng hà sa số kiếp. Phước đức sở hữu của người thường bố thí như vậy. Này Văn Thù Sư Lợi! So với phước đức, nếu có người hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân dạy bảo một chúng sinh khiến cho họ được trụ ở quả Tu đà hoàn thì hơn phước đức người trên kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân có thể an lập tất cả chúng sinh nhiều như số vi trần của mười phương tất cả thế giới, đều khiến cho họ được trụ ở quả Tu đà hoàn. Sở hữu công đức của người đó, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân dạy bảo một chúng sinh khiến cho họ được quả Tư đà hàm thì phước người này hơn phước người kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể an lập tất cả chúng sinh nhiều như vi trần của tất cả thế giới mười phương đều khiến cho được trụ ở quả Tư đà hàm thì công đức sở hữu của họ, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân dạy bảo một chúng sinh khiến cho họ được trụ ở quả A na hàm thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù S
ư Lợi! Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể an trụ tất cả chúng sinh nhiều bằng số vi trần của tất cả thế giới mười phương, đều khiến cho họ được trụ ở quả A na hàm thì phước đức sở hữu của họ, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân dạy bảo một chúng sinh khiến cho họ được trụ ở quả A la hán thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể an trụ tất cả chúng sinh nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương, đều khiến cho họ được trụ ở quả A la hán thì phước đức sở hữu của họ, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân dạy bảo một chúng sinh khiến cho họ được trụ ở đạo Bích Chi Phật thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể an lập tất cả chúng sinh nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương, đều khiến cho họ trụ ở đạo Bích Chi Phật thì công đức sở hữu của họ, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân khiến cho một chúng sinh trụ ở tâm Bồ đề đi xe dê thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể an trụ tất cả chúng sinh nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương trụ ở tâm Bồ đề đi xe dê thì công đức sở hữu của họ, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân khiến cho một chúng sinh trụ ở tâm Bồ đề đi xe voi thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể an trụ tất cả chúng sinh nhiều như vi trần của tất cả thế giới mười phương trụ ở tâm Bồ đề đi xe voi thì công đức sở hữu của người đó, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân khiến cho một chúng sinh trụ ở tâm Bồ đề đi xe thần thông mặt trăng mặt trời thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể khiến cho tất cả chúng sinh nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương đều trụ ở tâm Bồ đề đi xe thần thông mặt trăng mặt trời thì phước đức sở hữu của họ, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân khiến cho một chúng sinh trụ ở tâm Bồ đề đi xe thần thông Thanh văn thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể an trụ tất cả chúng sinh nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương, đều trụ ở tâm Bồ đề đi xe thần thông Thanh văn thì phước đức sở hữu của họ, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân khiến cho một chúng sinh trụ ở tâm Bồ đề đi xe thần thông Như Lai thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể dùng áo trời, trăm món ăn của trời, ở trong từng ngày từng ngày, bố thí cho tất cả chúng sinh nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương mà bố thí như vậy cho đến hằng hà sa số kiếp. Sở hữu phước đức bố thí thường như vậy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân chỉ dùng một món ăn, ở trong một ngày, ở một thời điểm, bố thí cho một người Ưu bà tắc tin vào tam qui, thọ trì năm giới, ở trong Phật pháp, lòng thanh tịnh thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể dùng áo trời, trăm món đồ ăn của trời ở trong ngày ngày bố thí cho các người Ưu bà tắc tin vào tam qui, thọ trì năm giới, ở trong Phật pháp tin thanh tịnh nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương mà bố thí như vậy cho đến hằng hà sa số kiếp. Phước đức sở hữu của sự thường bố thí như vậy, này Văn Thù Sư Lợi! So ra, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân chỉ dùng một bữa ăn, ở trong một ngày, ở một thời điểm, bố thí cho một người đầu tiên trong Bát bối tăng (tám bậc tăng) thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể dùng áo trời, trăm món ăn của trời ở trong ngày ngày bố thí cho những người ở bậc thứ nhất trong bát bối tăng nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương mà bố thí như vậy cho đến hằng hà sa số kiếp. Phước đức sở hữu của sự thường bố thí như vậy, này Văn Thù Sư Lợi! So ra, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân chỉ dùng một bữa ăn, ở trong một ngày, ở một thời điểm bố thí cho một vị Tu đà hoàn thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể dùng áo trời, trăm món ăn của trời, ở trong ngày ngày bố thí cho những người Tu đà hoàn nhiều như vi trần của tất cả thế giới mười phương mà bố thí như vậy cho đến hằng hà sa số kiếp. Phước đức sở hữu của sự thường bố thí như vậy, này Văn Thù Sư Lợi! So ra, nếu lại có, hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân chỉ dùng một bữa ăn, ở trong một ngày, ở một thời điểm bố thí cho một vị Tư đà hàm thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể dùng áo trời, trăm món ăn của trời, ở trong ngày ngày, bố thí cho những người Tư đà hàm nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương mà bố thí như vậy cho đến hằng hà sa số kiếp. Phước đức sở hữu của sự bố thí như vậy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân chỉ dùng một bữa ăn, ở trong một ngày, ở một thời điểm bố thí cho một vị A na hàm thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể dùng áo trời, trăm món ăn của trời, ở trong ngày ngày, bố thí cho những người A na hàm nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương mà thí như vậy cho đến hằng hà sa số kiếp. Công đức sở hữu của sự thường bố thí như vậy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân chỉ dùng một bữa ăn, ở trong một ngày, ở một thời điểm cúng dường cho một A la hán thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể dùng áo trời, trăm món ăn của trời, ở trong ngày ngày, cúng dườ
ng cho những người A la hán nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương mà cúng như vậy cho đến hằng hà sa số kiếp. Phước đức sở hữu của sự thường cúng dường như vậy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân chỉ dùng một bữa ăn, ở trong một ngày, ở một thời điểm cúng dường cho một vị Bích Chi Phật thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể dùng áo trời, trăm món ăn của trời, ở trong ngày ngày, cúng dường cho vị Bích Chi Phật nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương mà cúng như vậy cho đến hằng hà sa số kiếp. Phước đức sở hữu của sự thường cúng dường như vậy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân chỉ dùng một bữa ăn, ở trong một ngày, ở một thời điểm cúng dường cho một chúng sinh Bồ tát đi xe dê thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Vì sao vậy? Này Văn Thù Sư Lợi! Bồ tát khi nào? Vin vào duyên gì để phát tâm Bồ đề? Khi tâm Bồ đề đó sinh ra thì thậm chí không có một nghiệp bất thiện nào mà chẳng lìa bỏ, không một Phật pháp nào mà chẳng sinh ra. Này Văn Thù Sư Lợi! Bồ tát như vậy thành tựu công đức chẳng thể nghĩ bàn. Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như chim Ca lăng tần già của thế gian có thể làm vui lòng vua chim ngay khi còn trong trứng. Khi vỏ trứng chưa mở ra tiếng hót hay vang sâu đã hơn các con chim của tất cả mọi bầy chim. Đúng vậy! Đúng vậy! Này Văn Thù Sư Lợi! Bồ tát mới phát tâm Bồ đề, ở tại trong vỏ trứng vô minh, tuy nghiệp phiền não che tối ngăn ngại phủ lấp mắt của Bồ tát ấy nhưng mà thắng hơn tất cả Thanh văn, Duyên giác. Bồ tát ấy đã có thể nhiếp lấy lời nói âm thanh vi diệu của nguyện hạnh căn lành. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể dùng áo trời, trăm món ăn ngon của trời, ở trong ngày ngày, cúng dường cho chúng sinh Bồ tát đi xe dê nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương mà cúng như vậy cho đến hằng hà sa số kiếp. Phước đức sở hữu của sự bố thí thường như vậy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân chỉ dùng một bữa ăn, ở trong một ngày, ở một thời điểm cúng dường cho một chúng sinh Bồ tát đi xe voi thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể dùng áo trời, trăm món ăn của trời, ở trong ngày ngày cúng dường cho chúng sinh Bồ tát đi xe voi nhiều như vi trần của tất cả thế giới mười phương mà cúng như vậy cho đến hằng hà sa số kiếp thì phước đức sở hữu của sự cúng dường như vậy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có, hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân chỉ dùng một bữa ăn, ở trong một ngày, ở một thời điểm cúng dường cho một Bồ tát đi xe thần thông mặt trăng mặt trời thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể dùng áo trời, trăm món ăn của trời, ở trong ngày ngày cúng dường cho Bồ tát đi xe thần thông mặt trăng mặt trời nhiều như số vi trần trong tất cả thế giới mười phương mà cúng dường như vậy cho đến hằng hà sa số kiếp thì phước đức của sự cúng dường như vậy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có, hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân chỉ dùng một bữa ăn, ở trong một ngày, ở một thời điểm cúng dường cho một Bồ tát đi xe thần thông Thanh văn thì phước đức này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể dùng áo trời, trăm món ăn của trời, ở trong ngày ngày cúng dường cho Bồ tát đi xe thần thông Thanh văn nhiều như vi trần của tất cả thế giới mười phương mà cúng như vậy cho đến hằng hà sa số kiếp thì phước đức sở hữu của sự thường cúng dường như vậy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có, hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân chỉ dùng một bữa ăn, ở trong một ngày, ở một thời điểm cúng dường cho một Bồ tát đi xe thần thông Như Lai thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể dùng áo trời, trăm món ăn của trời, ở trong ngày ngày cúng dường cho Bồ tát đi xe thần thông Như Lai nhiều như vi trần của tất cả thế giới mười phương mà cúng như vậy cho đến hằng hà sa số kiếp thì phước đức sở hữu của sự thường cúng dường như vậy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có, hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân nghe pháp môn này, nghe rồi sinh lòng tin thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể tạo tác chùa nhiều như vi trần của tất cả thế giới mười phương, trong mỗi một chùa đều an trí những Bích Chi Phật nhiều như số vi trần của trăm vạn ba ngàn đại thiên thế giới, khiến cho những vị Phật ấy đều trụ ở trong đó. Rồi người đó dùng ánh chớp báu vàng Diêm Phù na đề của trời, ngọc Ma ni và trân châu làm thành hình dáng chuỗi ngọc để trang nghiêm nhà cửa, dựng lên bảo tràng, treo phan, cái bằng lụa ngũ sắc, dùng lưới báu ngọc của vua Tự Tại làm rèm và treo chuông nhỏ cùng khắp, cây thơm chiên đàn cứng của rồng tô diểm khắp nơi nơi. Người đó lại dùng hoa Mạn đà la, hoa đại Mạn đà la, hoa Mạn thù sa, hoa Đại mạn thù sa, hoa Bà ly sư ca, hoa Đa la ni, hoa Củ da la ni, hoa Bà la, hoa Thiện hương, hoa Đan nô sư ca ly ca, hoa Thiên tu ma na, hoa Ưu bát la, hoa Bát đầu ma, hoa Câu vật đầu, hoa Phân đa ly ca… tung lên đủ chủng loại hoa vi diệu như vậy. Người đó, ở trong ngày ngày, dùng áo trời, đồ ăn trăm vị của trời cúng dường cho Bích Chi Phật mà cúng như vậy cho đến hằng hà sa số kiếp phước đức sở hữu của sự cúng dường ở tất cả mọi lúc như vậy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có, hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân nếu nghe danh hiệu Phật, danh hiệu Nhất thiết trí hoặc danh hiệu Như Lai, danh hiệu chủ thế gian… hoặc tự xưng nói, hoặc thấy tượng vẽ, hoặc thấy thậm chí là tượng bằng đất bằng gỗ.v.v… thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Huống gì lại có người chắp tay cung kính thì phước này còn nhiều hơn atăngkì. Huống gì lại có, hoặc cúng dường đèn sáng, hương hoa, hương xoa… cho đến miệng nói lên tất cả, phước đức thì công đức sở hữu càng trở nên thắng, trở nên nhiều. Đến đây thì người đó lần lượt thọ niềm vui đại phú… cho đến cuối cùng thì được đến Nhất Thiết Trí. Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như một giọt nước rất nhỏ nhoi rơ
i vào trong biển cả thì nó chẳng tận, chẳng diệt, thậm chí cả khi hết kiếp lửa dữ thiêu đốt. Đúng vậy! Đúng vậy! Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu gieo trồng thiện căn Như Lai dù rất ít nhưng chẳng tận chẳng diệt thậm chí còn sinh ra lửa trí Nhất Thiết Trí. Này Văn Thù Sư Lợi! Ví như vừng trăng thắng hơn tất cả các vì sao, nó đoan nghiêm số một, có nhiều ánh sáng, hình thể tròn đầy, đã cao rộng càng rộng lớn thêm lên. Đúng vậy! Đúng vậy! Này Văn Thù Sư Lợi! Một chút rất nhỏ nhoi thiện căn Như Lai thắng hơn tất cả những thiện căn khác, có nhiều ánh sáng, hình thể tròn đầy, đã cao rộng càng rộng lớn thêm lên! Này Văn Thù Sư Lợi! Đúng vậy! Như Lai Chánh Biến Tri thành tựu công đức chẳng thể nghĩ bàn! Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể dùng áo trời, đồ ăn trăm vị của trời, ở trong ngày ngày cúng dường cho tất cả các đức Phật, tất cả Bồ tát, tất cả Thanh văn nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương mà cúng dường như vậy cho đến hằng hà sa số kiếp. Phước đức sở hữu của sự cúng dường thường như vậy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có, hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân nghe pháp môn này, nghe rồi sinh ra tin thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Huống gì lại có người hoặc tự mình chép thành sách và khiến người khác chép thành sách thì phước này trở nên thắng hơn atăngkì. Do nhân duyên phước đức này chứng được Phật trí nên gọi là thắng. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có nam tử hay có nữ nhân, hoặc đoạt hoặc trộm quần áo hay đồ ăn của vô lượng vô số Thanh văn, Duyên giác thì tội gom lại của người đó, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có, hoặc nam tử hay nữ nhân dùng lòng ác sân hận hoặc đoạt hoặc trộm một bữa ăn nhỏ hay một món ăn trong một bữa ăn của người tin Đại thừa thì tội này nhiều hơn tội kia hàng atăngkì. Vì sao vậy? Này Văn Thù Sư Lợi! Vì tất cả Thanh văn, Duyên giác quá khứ, vị lai và hiện tại, ở vô lượng ức atăngkì kiếp tu hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đều vì thị hiện đoạn trừ phiền não cho bản thân mình. Còn Bồ tát thì chẳng vậy, thậm chí các vị bỏ ra một chút đồ ăn rất nhỏ, bố thí cho loài súc sinh cũng đều vì sự chẳng đoạn dứt hạt giống Tam Bảo. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có nam tử hay nữ nhân nổi lòng sân hận, phá hoại sở hữu giới tụ, định tụ, tuệ tụ và giải thoát tụ, giải thoát tri kiến tụ của vô lượng vô số Thanh văn, Duyên giác. Tội tụ (tội gom lại) sở hữu của sự phá hoại trải qua nhiều kiếp như vậy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có, hoặc nam tử đó hay nữ nhân đó dùng ác tâm sân hận phá giới một Bồ tát tin Đại thừa, hoặc khiến cho người khác phá, thậm chí chỉ một giới thôi thì tội này nhiều hơn tội kia hàng atăngkì. Vì sao vậy? Này Văn Thù Sư Lợi! Vì sở hữu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến của tất cả Thanh văn, Duyên giác, những gom góp như vậy.v.v.. đều vì tự đoạn trừ phiền não của bản thân mình. Bồ tát chẳng vậy, sự gom góp phước của các vị thậm chí chỉ một ngày, thậm chí chỉ một giới, cũng đều vì đoạn trừ tất cả nghiệp ác, nguyên nhân đoạn vào đường ác của tất cả chúng sinh, cho đến được chứng trí Nhất Thiết Trí. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có nam tử hay nữ nhân ràng buộc tất cả chúng sinh của tất cả thế giới mười phương ở trong lao ngục thì gom góp tội của người đó, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có nam tử đó hay nữ nhân đó, ở chỗ Bồ tát nổi ác tâm sân giận, mắt chẳng nhìn, quay lưng, tránh mặt thì tội này nhiều hơn lỗi kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có nam tử hay nữ nhân móc hết tròng mắt con ngươi của tất cả chúng sinh của tất cả thế giới mười phương thì gom tội của người ấy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có, hoặc nam tử đó, hay nữ nhân đó nổi lòng ác sân hận, chẳng nhìn Bồ tát tin Đại thừa thì tội này nhiều hơn lỗi kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có tất cả chúng sinh của tất cả thế giới mười phương bị số kiếp mù mắt, này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân dấy lòng lành thương xót tất cả chúng sinh đó, làm cho họ được mắt kinh qua số kiếp thì phước đức của người ấy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có, hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân dùng lòng thanh tịnh nhìn xem Bồ tát tin Đại thừa thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể khiến cho tất cả chúng sinh của tất cả thế giới mười phương được mở ngục, cởi trói. Được ra rồi lại khiến cho họ được làm Chuyển Luân Thánh Vương mà vương quốc được an lạc, lại khiến cho họ được trụ ở niềm vui của ngôi Đế Thích. Phước đức của những người đó, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có, hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân đem lòng thanh tịnh muốn thấy Bồ tát tin Đại thừa, đem lòng thanh tịnh khen ngợi Bồ tát đó thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân có thể an lập tất cả chúng sinh của thế giới mười phương trụ ở đạo Duyên giác thì phước đức người đó, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có hoặc thiện nam tử hay thiện nữ nhân khiến cho một vị Bồ tát tin Đại thừa tăng trưởng Phật chủng thậm chí chỉ bằng một thiện căn thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có Bồ tát tin Đại thừa có thể an lập tất cả chúng sinh của tất cả thế giới mười phương trụ ở tâm Bồ đề thì phước đức của Bồ tát ấy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có Bồ tát khác tin Đại thừa , chẳng cầu lấy tư sinh, thậm chí tụng một bài “Vô dư già tha” (?) thì phước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có nam tử hay nữ nhân nếu có thể làm cho vị Duyên giác nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương nhiều kiếp phải đọa vào địa ngục súc sinh. Gom tội của người ấy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có hoặc nam tử hay nữ nhân đoạn dứt sự phát tâm Bồ đề của một vị Bồ tát, đoạn dứt tâm Bồ đề thì tội này nhiều hơn lỗi kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có nam tử hay nữ nhân có thể đoạn dứt sự phát tâm Bồ đề của tất cả chúng sinh nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương. Gom tội của người đoạn dứt tâm Bồ đề ấy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có, hoặc nam tử hay nữ nhân đoạn dứt một
chúng sinh tin Đại thừa, chẳng làm Bồ tát mà đoạn dứt hạnh Đại thừa thì tội này nhiều hơn lỗi kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có tất cả chúng sinh của tất cả thế giới mười phương ở nơi địa ngục, súc sinh, ngã quỉ, chỗ Diêm ma la, này Văn Thù Sư Lợi! Nếu lại có vị Bồ tát có thể khiến cho tất cả chúng sinh như vậy đều ra khỏi địa ngục, ngã quỉ, súc sinh, chỗ Diêm ma la mà trụ ở tâm Bồ đề. Phước đức của Bồ tát ấy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có vị Bồ tát khác khiến cho một chúng sinh tin vào Đại thừa, vào với Đại thừa thì phước này thắng hơn đức kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có nam tử hay nữ nhân có thể làm cho người Duyên giác nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương thoái lui trở lại.Gom tội của người ấy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có, hoặc nam tử hay nữ nhân khiến cho một Bồ tát tin Đại thừa thoái lui thì tội này hơn lỗi kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có nam tử hay nữ nhân đối với tài vật cúng dường của những Bích Chi Phật nhiều như số vi trần của tất cả thế giới mười phương sinh lòng ganh ghét. Đoạn dứt cái nhân duyên cúng dường tài lợi ấy, người đó ở bốn phương bốn hướng, nói xấu hủy báng vị Bích Chi Phật kia mà chẳng khen ngợi. Gom tội của người ấy, này Văn Thù Sư Lợi! So với, nếu lại có, hoặc nam tử hay nữ nhân, đối với một Bồ tát tin Đại thừa cúng dường tài vật, sinh lòng ganh ghét, đoạn dứt nhân duyên cúng dường tài lợi mà chẳng khen ngợi thì tội này nhiều hơn lỗi kia hàng atăngkì. Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân vì nhiếp lấy chính pháp, thậm chí chỉ dùng một chút ít nước trong một cái bình nhỏ mà tịnh tâm bố thí cho người tin Đại thừa, đến một vị Bồ tát thì quả báo của nghiệp nhân căn lành ấy là được làm atăngkì Chuyển Luân Thánh Vương, đất nước giàu có yên vui. Huống gì là bố thí cho người tinh tấn chuyên cần đọc tụng Đại thừa kinh điển Bồ tát thì pước này thắng hơn phước kia hàng atăngkì.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn nói kinh này thì ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử,các vị Bồ tát kia, các vị Đại Thanh văn, chư thiên và người cùng với A tu la, Càn thát bà.v.v.. nghe lời nói của đức Thế Tôn, hoan hỷ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Nhập Định Bất Định Ấn - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 21 - Kinh Tạng
 • Kinh Nhân Duyên Xuất Gia - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Đăng Chỉ Nhân Duyên - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 23 - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 22 - Kinh Tạng
 • Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội - Kinh Tạng
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Hiền Nhân - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 18 - Kinh Tạng
 • Kinh Nhân Duyên Xây Tháp Bồ Tát Hiến Thân Cho Hổ Đói - Kinh Tạng
 • Kinh Hoa Chánh Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Bách Dụ – Thích Nữ Như Huyền dịch - Kinh Tạng
 • Tịnh Từ Yếu Ngữ - Kinh Tạng
 • Kinh Bách Dụ – Thích Tâm Châu dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tôn Giả Hộ Quốc Hỏi Về Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Quy - Kinh Tạng
 • Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Vạn Phật Thánh Thành dịch - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 25 – Mười Việc Ác - Kinh Tạng