Trang Chủ Danh mục Tuệ Khai

Danh mục: Tuệ Khai

phap bao 10

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Tuệ Khai dịch

Tống Huệ Nghiêm Đẳng Y Nê Hoàn Kinh gia chi phẩm mục. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
kinh luat luan 4

Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
kinh luat luan 6

Kinh Phật Vì Hải Long Vương Dạy Pháp Ấn

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (3) của Tuệ Khai
phap bao 14

Kinh Phật Vì Ta Già La Long Vương Sở Thuyết Đại Thừa

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh. Bản Việt dịch (3) của Tuệ Khai
kinh luat luan 11

Kinh Quán Phật Tam Muội Hải

Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
kinh luat luan 30

Hợp Bộ Kinh Kim Quang Minh

Tùy Bảo Quý Hiệp. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
kinh luat luan 18

Kinh Quán Sát Chư Pháp Hạnh

Tùy Xà Na Quật Đa dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
kinh luat luan 13

Kinh Ấm Trì Nhập

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
kinh luat luan 28

Kinh Ba Mươi Bảy Phẩm Hạnh Thiền

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Tuệ Khai
kinh luat luan 43

Kinh Lực Trang Nghiêm Tam Muội

Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
kinh luat luan 1

Kinh Bất Tất Định Nhập Định Nhập Ấn

Nguyên Ngụy Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
kinh luat luan 33

Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội

Lưu Tống Tiên Công dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
kinh luat luan 26

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh. Bản Việt dịch (2) của Định Huệ. Bản Việt dịch (3) của Tuệ Khai
kinh luat luan 7

Kinh Tịch Chiếu Thần Biến Tam Ma Địa

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
kinh luat luan 33

Kinh Tưởng Pháp Hạnh Thiền

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Tuệ Khai
kinh luat luan 12

Kinh Nhập Định Bất Định Ấn

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
kinh luat luan 39

Kinh Nhập Lăng Già

Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
kinh luat luan 2

Kinh Đại An Ban Thủ Ý

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
kinh luat luan 25

Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát

Hán dịch: Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa, Việt dịch 1: Tuệ Khai, Việt dịch 2: Thích Vạn Thiện

Xem Nhiều