1
2

KINH TƯỞNG PHÁP HẠNH THIỀN

Thiền Hạnh Pháp Tưởng Kinh

Hậu Hán An Thế Cao dịch

Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Bản Việt dịch (2) của Tuệ Khai

***

Kinh Tưởng Pháp Hạnh Thiền

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Nghe như Vầy:

Một thời, Đức Phật du hóa tại khu vườn rừng Kỳ-đà cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. Phật bảo các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo đều lắng nghe lời dạy của Đức Phật. Phật dạy:

-Nếu chỉ trong một khoảnh khắc, quán xét về tưởng chết, suy nghĩ tất cả nếu có thân đều phải chết, gọi là tinh tấn thực hành thiền định. Làm đúng như lời Đức Phật dạy, không phải là kẻ ngu si chỉ biết nhận thức ăn của người trong nước bố thí, huống nữa là thực hành nhiều.

Nói tóm lại, nếu nhớ nghĩ về tưởng bất tịnh, dơ uế, tưởng ăn uống, tưởng tât cả thế gian không có gì an vui, tưởng về vô thường, tưởng vô thường là khổ, tưởng về khổ chẳng phải là thân, tưởng chẳng phải thân là không, tưởng xa lìa, tưởng từ bỏ dâm, tưởng diệt hết, tưởng vô ngã.

Quán tưởng thây chết là thức ăn của các loài trùng.

Quán tưởng máu huyết chảy ra.

Quán tưởng thây chết sình trướng.

Quán tưởng thây bầm tím hư nát.

Quán tưởng mùi hôi của thịt bị thối rữa.

Quán tưởng về tóc rụng, thịt tan.

Quán tưỏng tất cả trói buộc đều được mở ra.

Quán tưởng đốt xương tan hoại.

Quán tưởng xương biến thành màu đỏ, trắng, khô đen cũng như màu chim cưu.

Quán tưởng về xương mục nát làm tro.

Quán tưởng về thế gian không có chỗ hướng về.

Quán tưởng về thế gian không bền chắc.

Quán tưởng về thế gian là xa lìa.

Quán tưởng về thế gian là tối tăm.

Quán tưởng về thế gian khó nhẫn chịu.

Quán tưởng đời là uổng phí không thuận hợp.

Quán tưởng đời là tai họa đáng lo sợ nên nhàm chán.

Quán tưởng Niết-bàn là chỗ quay về của tất cả thế gian.

Này các Tỳ-kheo! Nếu trong một khoảnh khắc, tư duy nhớ nghĩ về những việc của các tưởng này đều là tinh tấn thực hành, làm đúng lời dạy của Đức Phật, không phải là kẻ ngu si chỉ biết nhận thức ăn của người bố thí, huống nữa là có khả năng thực hành nhiều, cho nên có thể nhớ nghĩ thực hành tưởng về các pháp.

Phật thuyết giảng kinh này xong, tất cả Tỳ-kheo đều hoan hỷ thọ trì.

  Xem thêm:

 • Kinh Lộc Mẫu - Kinh Tạng
 • Quy Nguyên Trực Chỉ - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 27 – Lười Biếng Và Kiêu Mạn - Kinh Tạng
 • Pháp Môn Lược Thuật Kim Cang Đỉnh Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng - Kinh Tạng
 • Kinh Vua Ưu Điền - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 30 – Địa Ngục - Kinh Tạng
 • Vạn Thiện Đồng Quy Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Ðại Tịnh Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 31 Đến Phẩm 40 - Kinh Tạng
 • Kệ Tụng Kinh Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyền Thần Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 4 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 6 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 14 – Khuyến Khích Tu Tập - Kinh Tạng
 • Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực - Kinh Tạng
 • Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Tòng Đâu Thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ - Kinh Tạng
 • Kinh Hiền Ngu - Kinh Tạng
 • Kinh Hoa Chánh Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 32 – Linh Tinh - Kinh Tạng