Thánh Giả Văn Thù Sư Lợi Phát Bồ Đề Tâm Nguyện Văn

Nguyên Trí Huệ dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

_ Kính lễ tất cả chư Phật Bồ Tát

Cứu hộ tất cả, trụ trước mặt

Cứu cánh phát ở Tâm Bồ Đề

Tất cả Hữu Tình, làm lợi ích

Hữu Tình luân hồi đến bờ kia

Tâm si, tâm sân vốn tự tính

San (keo kiệt) tham, cống cao vốn tự tính

Bắt đầu từ nay đến Bồ Đề

Chưa chứng, khoảng giữa không gây tạo

Nghiệp ác tham sân đều buông lìa

Chế Học y hành luôn vui vẻ

Tùy vui Chính Giác, hiểu chỗ hành

Tự mình mọi thời đều tu thiện

Chẳng lấy lối chính của Bồ Đề

Nếu một Hữu Tình chưa ra khỏi

Trụ ở Ám Kiếp luôn hóa lợi

Trong vô lượng kiếp chẳng thể bàn

Nguyện luôn dạo chơi Phật Tĩnh Thổ

Tôi tên … chấp danh đã gây tội

Trong mười phương giới thảy đều nghe

Nghiệp ác ngữ thân của chính mình

Ở tất cả chốn luôn trong sạch

Nghiệp ác trong ý cũng thanh tịnh

Vô biên ác nghiệp chẳng gây tạo.