Thánh Giả Văn Thù Sư Lợi Phát Bồ Đề Tâm Nguyện Văn

Nguyên Trí Huệ dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

_ Kính lễ tất cả chư Phật Bồ Tát

Cứu hộ tất cả, trụ trước mặt

Cứu cánh phát ở Tâm Bồ Đề

Tất cả Hữu Tình, làm lợi ích

Hữu Tình luân hồi đến bờ kia

Tâm si, tâm sân vốn tự tính

San (keo kiệt) tham, cống cao vốn tự tính

Bắt đầu từ nay đến Bồ Đề

Chưa chứng, khoảng giữa không gây tạo

Nghiệp ác tham sân đều buông lìa

Chế Học y hành luôn vui vẻ

Tùy vui Chính Giác, hiểu chỗ hành

Tự mình mọi thời đều tu thiện

Chẳng lấy lối chính của Bồ Đề

Nếu một Hữu Tình chưa ra khỏi

Trụ ở Ám Kiếp luôn hóa lợi

Trong vô lượng kiếp chẳng thể bàn

Nguyện luôn dạo chơi Phật Tĩnh Thổ

Tôi tên … chấp danh đã gây tội

Trong mười phương giới thảy đều nghe

Nghiệp ác ngữ thân của chính mình

Ở tất cả chốn luôn trong sạch

Nghiệp ác trong ý cũng thanh tịnh

Vô biên ác nghiệp chẳng gây tạo.

  Xem thêm:

 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Nói Về Cảnh Giới Phật Không Thể Nghĩ Bàn - Kinh Tạng
 • Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Căn Bổn Đại Giáo Vương Kinh Kim Sí Điểu Vương Phẩm - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Về Bồ Đề - Kinh Tạng
 • Phật nói Luận A Tỳ Đàm về Sự Thế Giới Thành Lập - Kinh Tạng
 • Nghi Thức Lễ Bái và Sám Hối ở Trước 35 Vị Phật - Kinh Tạng
 • Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vô Tương Thập Lễ - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Vì Ta Già La Long Vương Sở Thuyết Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Niệm Tụng Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức - Kinh Tạng
 • Kệ Chú Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Sự Nhân Duyên Lợi Ích Của Danh Hiệu Phật Vô Lượng Thọ - Kinh Tạng
 • Giải Thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Phổ Biến Quang Minh Thanh Tịnh Sí Thạnh Như Ý Bảo Ấn Tâm Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đại Tùy Cầu Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Cúng Dường Niệm Tụng Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức - Kinh Tạng
 • Pháp Môn Lược Thuật Kim Cang Đỉnh Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng - Kinh Tạng
 • Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tán Phật Pháp Thân Lễ - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa - Kinh Tạng