Nghi Thức Lễ Bái và Sám Hối ở Trước 35 Vị Phật

Đường Bất Không dịch

Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

***

Nam mô Thích-ca-mâu-ni Phật

Nam mô Kim Cang Kiên Cố Năng Tồi Phật

Nam mô Bảo Diễm Phật

Nam mô Long Tự Tại Vương Phật

Nam mô Cần Dũng Quân Phật

Nam mô Cần Dũng Hỷ Phật

Nam mô Bảo Hỏa Phật

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật

Nam mô Bất Không Kiến Phật

Nam mô Bảo Nguyệt Phật

Nam mô Vô Cấu Phật

Nam mô Ly Cấu Phật

Nam mô Dũng Thí Phật

Nam mô Tịnh Hạnh Phật

Nam mô Tịnh Thí Phật

Nam mô Thủy Vương Phật

Nam mô Thủy Thiên Phật

Nam mô Hiền Cát Tường Phật

Nam mô Vô Lượng Uy Đức Phật

Nam mô Chiên Đàn Cát Tường Phật

Nam mô Quang Cát Tường Phật

Nam mô Vô Ưu Cát Tường Phật

Nam mô Kiên Cố Cát Tường Phật

Nam mô Hoa Cát Tường Phật

Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật

Nam mô Tài Cát Tường Phật

Nam mô Niệm Cát Tường Phật

Nam mô Thiện Xưng Danh Hiệu Cát Tường Phật

Nam mô Đế Tràng Phan Vương Phật

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật

Nam mô Dũng Kiện Cát Tường Phật

Nam mô Dũng Kiện Tiến Phật

Nam mô Phổ Biến Chiếu Diệu Trang Nghiêm Cát Tường Phật

Nam mô Bảo Liên Hoa Du Bộ Phật

Nam mô Bảo Liên Hoa Diệu Trụ Sơn Vương Phật

Và chư Phật Thế Tôn thường trụ ở đời trong tất cả thế giới như vậy. Xin chư Phật Thế Tôn hãy từ bi thương nhớ đến con.

Hết thảy nghiệp tội con đã tạo ở đời này hay đời trước, từ sanh tử vô thỉ cho đến nay; hoặc do con tự làm, bảo người làm, hay thấy kẻ khác làm mà vui theo.

Như là lấy đồ vật từ tháp tự, từ chư Tăng, hay từ chư Tăng bốn phương; hoặc do con tự lấy, bảo người lấy, hay thấy kẻ khác lấy mà vui theo.

Như là tạo năm tội vô gián; hoặc do con tự làm, bảo người làm, hay thấy kẻ khác làm mà vui theo. Như là tạo mười việc ác; hoặc do con tự làm, bảo người làm, hay thấy kẻ khác làm mà vui theo.

Tất cả tội chướng như thế–hoặc có che giấu, hay không che giấu–đáng đọa địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, hay các đường ác khác; hoặc sinh biên địa, làm kẻ hạ tiện, hay mọi rợ man di.

Con nay đều xin sám hối tất cả tội chướng như thế. Nay xin chư Phật Thế Tôn hãy chứng giám cho con và nhớ tưởng đến con.

Ở trước chư Phật Thế Tôn, con lại nói thêm những lời này:

Hết thảy mọi căn lành ở đời hiện tại hay những đời khác mà con đã từng thực hành bố thí, hoặc giữ giới thanh tịnh, cho đến đem cho các loài bàng sanh một vắt cơm, hoặc tu tịnh hạnh; mọi căn lành thành tựu chúng sanh; mọi căn lành tu hành Bồ-đề; và mọi căn lành đạt đến trí tuệ vô thượng. Con nay xin hợp lại tất cả và thảy đều hồi hướng đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Con xin sám hối mọi nghiệp tội, hết thảy phước đức đều tùy hỷ, chí cầu Phật công đức, và nguyện sẽ thành tựu trí tuệ vô thượng.

Tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại, cùng vị lai, là bậc tối thắng trong chúng sanh, công đức vô lượng như biển cả, con nay chí tâm quy mạng lễ.

  Xem thêm:

 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Công Đức Chư Phật Hộ Niệm Không Thể Nghĩ Bàn - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Bố Đàn Pháp Tu Dược Sư - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Đại Thánh Diệu Cát Tường Dạy Trừ Tai Giáo Linh Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh - Kinh Tạng
 • Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Thọ Diệt Tội Và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé - Kinh Tạng
 • Kinh Nhơn Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực - Kinh Tạng
 • Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực - Kinh Tạng
 • Kinh Độ Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 2 - Kinh Tạng
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Pháp Nghi Quĩ Niệm Tụng - Kinh Tạng