Phật Học Phổ Thông – HT Thích Thiện Hoa – Sách Nói (Audio Books)

Tác giả:Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

Giáo lý của Phật có đến tám vạn bốn ngàn (84.000) pháp môn, chia ra làm mười tôn, chung quy chỉ có hai loại: Pháp tánh và Pháp tướng. Duy thức tôn thuộc về Pháp tướng. Nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu Duy thức tôn gọi là Duy thức học. Môn học này là một môn triết học rất cao siêu và rộng rãi, nên từ xưa đến nay không biết bao nhiêu học giả đã phải bóp trán nặn đầu vì nó.


Phật Học Phổ Thông – HT Thích Thiện Hoa
4.4 (87.69%) 13 vote[s]