Người cư sĩ

Người cư sĩ

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, trong khu vườn cây bàng. Rồi Mahànàma đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn: Cho đến thế nào, bạch Thế Tôn,...
Bậc trưởng lão

Bậc trưởng lão

Một thời, Tôn giả Mahà Kaccàna trú ở Madhurà. Rồi Bà la môn Kandaràyana đi đến, thưa với Tôn giả Mahà Kaccàna như sau: Tôi có nghe, thưa Tôn giả...
Tránh xa hai cực đoan

Tránh xa hai cực đoan

Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ kheo: Có hai cực đoan này, này các Tỷ kheo, một người xuất gia...
Trường thọ và đoản thọ

Trường thọ và đoản thọ

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, tinh xá ông Anàthapindika. Có thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn, sau khi chào và hỏi thăm, liền...
Đẹp và xấu

Đẹp và xấu

Một thời, Thế Tôn ở Sàvatthi, tại Jetavana, tinh xá ông Anathapindika. Có thanh niên Subha Todayyaputta đi đến Thế Tôn, sau khi chào và hỏi thăm, liền ngồi...
Hai loại tội

Hai loại tội

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có hai loại tội. Thế nào...
Dòng đời xuôi ngược

Dòng đời xuôi ngược

Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại làng Bhanda. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Có bốn hạng người, này các Tỷ kheo, hiện...
Khó được ở đời

Khó được ở đời

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika: Có...
Chánh tín

Chánh tín

Một thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, tại thị trấn của người Kàlàmà, ở Kesaputta. Rồi các người Kàlàmà đi đến đảnh lễ, ngồi xuống một...
Sợ hãi

Sợ hãi

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là bốn? Sợ hãi tự...
Bao la tình mẹ

Bao la tình mẹ

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, gọi các Tỷ kheo: Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn ? Sữa mẹ mà các...
Nhị nguyên

Nhị nguyên

Nhị Nguyên là Pháp rất sâu xa và tế nhị đối với những người tu học, vì nhận được ra nó thật là quá khó rồi thì nói gì...
Ngày Lễ Phật Giáo

Ngày Lễ Phật Giáo

THÁNG GIÊNG: 01.- Vía đức Di-Lặc. THÁNG HAI: 08.- Vía Phật Thích-Ca xuất-gia. 15.- Vía Phật Thích-Ca nhập-diệt. 19.- Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-tát. 21.- Vía Đức Phổ-Hiền Bồ-tát. THÁNG BA: 16.- Vía Đức Chuẩn-Đề Bồ-tát. THÁNG TƯ: 04.- Vía...
Vô Minh và Tuệ Giác

Vô Minh và Tuệ Giác

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có hai loại người ngu này. Thế nào...
Người mù sờ voi

Người mù sờ voi

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giời có một số đông các Sa môn, Bà la môn và các du...
Mạng người trong hơi thở

Mạng người trong hơi thở

Một thời, Thế Tôn trú ở Nàdika, tại Ginjakàvasattha. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Niệm chết, này các Tỷ kheo, được tu tập, làm cho sung mãn,...

Bài mới