Bài thuyết pháp “Phật Pháp Vấn Đáp 11” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 19/04/2011, tại chùa Ngòi (Hà Đông, Hà Nội)

Download MP3

Đánh giá